Great Mystery

Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի, որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ. Հովիւք երգեն ընդ հրեշտակս, տան աւետիս աշխարհի։

Ծընաւ նոր Արքայի, Բեդղեհեմ քաղաքի. Որդիք մարդկան օրհնեցէք, զի վասըն մեր մարմնացաւ։ Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ։

GREAT MYSTERY

The great and magnificent Mystery is revealed today; shepherds and angels shared the good news with the world; A new king is born in the city of Bethlehem; praise him, sons of men, for he was made incarnate for us. “Christ is born and is revealed.”

 Movses Khorenatsi, 5th Century

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s